Rejestry, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

  1. Rejestr pracowników i byłych pracowników
  2. Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki i wychodzącej ze Spółki
  3. Rejestr umów
  4. Archiwum techniczne

 

W Spółce przechowywane są archiwa zakładowe. Informacje z archiwum wydawane są na wniosek.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

Informacja publiczna może być udostępniana:

– w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Data utworzenia strony: 4 września 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 21 września 2017

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec