Majątek spółki

Informacja o stanie majątku Spółki

 

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

(wszystkie wartości podano w zł.)

A. Aktywa trwałe – 4 096 859,11

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe – 4 096 859,11

1. Środki trwałe – 4 096 859,11

a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 3 227 021,15

b) budynki, lokale,prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej – 864 187,96

c) urządzenia techniczne i maszyny – 5 650,00

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe – 4 021 636,80

I. Zapasy – 2 427 472,50

1. Materiały- 34 504,50

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe – 2 392 968,00

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe – 39 816,47

1. Należności od jednostek powiązanych

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Należności od pozostałych jednostek- 39 816,47

III. Inwestycje krótkoterminowe – 1 546 144,90

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 1 546 144,90

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 8 202,93

AKTYWA RAZEM: – 8 118 495,91

 

A. Kapitał własny – 2 888 676,51

I. Kapitał podstawowy – 1 800 000,00

II. Kapitał zapasowy – 470 922,44

III. Kapitał z aktualizacji wyceny

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe

V. Zysk z lat ubiegłych- 605 791,63

VI. Zysk netto – 17 351,44

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego –  – 5 389,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 5 229 819,40

I. Rezerwy na zobowiązania – 125 589,26

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe – 309 240,99

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek- 309 240,99

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe – 4 794 989,15

 

PASYWA RAZEM: – 8 118 495,91

 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. zo.o. uchwałą nr 7 z dnia 31 maja 2017 roku zysk netto za okres od 13.10.2016r do 31.12.2016r w kwocie 11 962,44 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa zł 44/100) przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zysk z lat ubiegłych w kwocie 605 791,63 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden zł 63/100)  przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

 

Data utworzenia strony: 22 sierpnia 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 25 września 2017

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec