Za 2016

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – informacja:
(wszystkie wartości podano w zł.)
A. Aktywa trwałe – 4 096 859,11
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 4 096 859,11
1. Środki trwałe – 4 096 859,11
a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 3 227 021,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej – 864 187,96
c) urządzenia techniczne i maszyny – 5 650,00
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe – 4 021 636,80
I. Zapasy – 2 427 472,50
1. Materiały- 34 504,50
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe – 2 392 968,00
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe – 39 816,47
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Należności od pozostałych jednostek- 39 816,47
III. Inwestycje krótkoterminowe – 1 546 144,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 1 546 144,90
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 8 202,93
AKTYWA RAZEM: – 8 118 495,91
A. Kapitał własny – 2 888 676,51
I. Kapitał podstawowy – 1 800 000,00
II. Kapitał zapasowy – 470 922,44
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
V. Zysk z lat ubiegłych- 605 791,63
VI. Zysk netto – 17 351,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – – 5 389,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 5 229 819,40
I. Rezerwy na zobowiązania – 125 589,26
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 309 240,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek- 309 240,99
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 4 794 989,15
PASYWA RAZEM: – 8 118 495,91
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. z o. o. uchwałą nr 7 z dnia 31 maja 2017 roku zysk netto za okres od 13.10.2016r do 31.12.2016r w kwocie 17 351,44 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden zł 44/100) pomniejszony o wpłatę z zysku wynoszącą 5 389,00 (słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł 00/100) tj. 11 962,44 ( słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa zł 44/100) przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zysk z lat ubiegłych w kwocie 605 791,63 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden zł 63/100) przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Data utworzenia strony: 6 czerwca 2019

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 19 czerwca 2019

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec