Za 2017

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2017 r. – informacja:

(wszystkie wartości podano w zł.)
A. Aktywa trwałe – 3 387 293,35
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 3 387 293,35
1. Środki trwałe – 3 387 293,35
a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 2 581 617,83
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej – 801 720,52
c) urządzenia techniczne i maszyny – 3 955,00
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe – 1 775 286,93
I. Zapasy – 55 961,20
1. Materiały- 38 965,00
2. Półprodukty i produkty w toku- 16 996,20
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe – 38 045,07
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Należności od pozostałych jednostek- 38 045,07
III. Inwestycje krótkoterminowe – 1 675 229,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 1 675 229,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 6 050,90
AKTYWA RAZEM: – 5 162 580,28
A. Kapitał własny – 2 081 754,75
I. Kapitał podstawowy – 1 800 000,00
II. Kapitał zapasowy – 1 088 676,51
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych- -825 000,00
VI. Zysk netto – 21 268,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – – 3 190,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3 080 825,53
I. Rezerwy na zobowiązania – 77 118,85
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 422 088,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek- 422 088,85
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 2 581 617,83
PASYWA RAZEM: – 5 162 580,28
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. z o. o. uchwałą nr 3 z dnia 28 czerwca 2018 roku zysk netto za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r w kwocie 21 268,24 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem zł 24/100) pomniejszony o wpłatę z zysku wynoszącą 3 190,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt zł i 00/100) tj; 18 078,24 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem zł i 24/100) przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, stratę z lat ubiegłych w kwocie 825 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) postanowiło pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Data utworzenia strony: 6 czerwca 2019

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 19 czerwca 2019

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec