Za 2018

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – informacja:

(wszystkie wartości podano w zł.)

 1. Aktywa trwałe – 2 678 088,28
 2. Wartości niematerialne i prawne – 360,75
 3. Rzeczowe aktywa trwałe – 2 677 727,53
 4. Środki trwałe – 2 677 727,53
 5. a) grunty – w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 1 936 214,51
 6. b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej – 739 253,02
 7. c) urządzenia techniczne i maszyny – 2 260,00
 8. d) środki transportu
 9. e) inne środki trwałe
 10. Środki trwałe w budowie
 11. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

 1. Inwestycje długoterminowe
 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 3. Aktywa obrotowe – 3 633 956,06
 4. Zapasy – 1 649 669,49
 5. Materiały- 26 993,00
 6. Półprodukty i produkty w toku- 1 622 676,49
 7. Produkty gotowe
 8. Towary
 9. Zaliczki na dostawy i usługi
 10. Należności krótkoterminowe – 1 474 776,20
 11. Należności od jednostek powiązanych
 12. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 13. Należności od pozostałych jednostek- 1 474 776,20

III. Inwestycje krótkoterminowe – 457 744,21

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe – 457 744,21
 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 51 766,16

AKTYWA RAZEM: – 6 312 044,34

 1. Kapitał własny – 2 320 829,48
 2. Kapitał podstawowy – 1 800 000,00
 3. Kapitał zapasowy – 281 754,75

III. Kapitał z aktualizacji wyceny

 1. Pozostałe kapitały rezerwowe
 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 3. Zysk netto – 308 483,73

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego –  – 69 409,00

 1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3 991 214,86
 2. Rezerwy na zobowiązania – 77 706,67
 3. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe – 1 977 293,68

 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek- 1 977 293,68
 4. Fundusze specjalne
 5. Rozliczenia międzyokresowe – 1 936 214,51

PASYWA RAZEM: – 6 312 044,34

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Techfilm Sp. z o. o. uchwałą nr 3 z dnia 28 czerwca 2019 roku zysk netto za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r w kwocie 308 483,73 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy zł 73/100) pomniejszony o wpłatę z zysku wynoszącą 69 409,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć zł i 00/100) tj; 239 074,73 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery zł i 73/100) przeznaczyło na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

 

 

Data utworzenia strony: 1 sierpnia 2019

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 1 sierpnia 2019

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec